Stichting Vrienden van Park Sorghvliet

  Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,                om bevrijd te zijn,om daar te zijn verborgen.                      Jacob Cats                       

Welkom op onze website!

Hier vindt u nieuws en informatie over onze organisatie, onze missie en onze activiteiten.

Wij willen onze doelstellingen en activiteiten graag voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

Word ook Vriend! Doneer! 

Park Sorghvliet is open. U dient bij bezoek aan het park een geldige toegangskaart te kunnen tonen.

De huidige corona maatregelen maken het dit jaar helaas onmogelijk om een activiteit voor de Vrienden te organiseren. Volgend jaar hopen wij weer een activiteit te kunnen organiseren.

 

Vriend worden 

Voor het in stand houden en beschermen van het park is uw financiële bijdrage van minimaal € 15 per jaar meer dan welkom.

U krijgt een gratis Park Sorghvliet jaarkaart t.w.v. 7,50 bij uw jaarlijkse donatie, zolang de voorraad strekt. Graag uw adres bij uw betaling vermelden anders kunnen wij u de kaart niet toesturen. Kaarthouders kunnen per bezoek aan het park steeds maximaal 2 extra personen meenemen. Vrienden die hun e-mailadres aan ons sturen ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse najaarsactiviteit van de Vrienden.  

Wij verwelkomen u graag als Vriend van Park Sorghvliet.                            Een eeuwenoud park dat is uitgegroeid om te beleven, te ruiken en te voelen. 


Over ons

Na gesprekken met een aantal gelijkgestemden is het voornemen ontstaan om een Stichting voor Park Sorghvliet op te richten.

Wat is er interessanter voor een bijzonder park als Park Sorghvliet, schatkamer van de stad en tuin van het Catshuis, dan ondersteund te worden door een eigen vriendenstichting?

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is in april 2014 opgericht.

Doel:

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet heeft ten doel, het in stand houden van de bijzondere cultuurhistorische en ecologische waarden van Park Sorghvliet, teneinde de biodiversiteit in het park te behouden en de flora en fauna te beschermen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- voor de toekomst de balans tussen de beperkte toegankelijkheid en de kwetsbare natuurwaarden in Park Sorghvliet te helpen behouden en te beschermen ten behoeve van de bijzondere flora en fauna van het park.  

- het werven van fondsen afkomstig van donateurs (vrienden) en/of sponsoren en/of sympathisanten van de stichting en deze fondsen waar mogelijk ter beschikking te stellen aan Park Sorghvliet t.b.v. instandhouding en onderhoud van het park.

Missie

Het bestuur van de stichting bestaat uit actief betrokken bewoners, die hart hebben voor de bijzondere flora en fauna in Park Sorghvliet. Het bestuur ziet het als haar taak voor de toekomst om mede het eeuwenoude, groene monument Park Sorghvliet, met poorten, bruggetjes en muur te behouden en te beschermen en de natuur en het groen in Park Sorghvliet in stand te houden als bijzondere schatkamer en oase van rust in de grote stad Den Haag.

Om de bijzondere flora en fauna te kunnen behouden voor volgende generaties is het noodzakelijk de rust in het park bewaren door het aantal bezoekers beperkt te houden. 

Visie

Indien aan de orde in de toekomst, wil het bestuur graag adviseren en actief meedenken over het park en erop toezien dat het park in goede staat kan worden gehouden. Een en ander in nauw overleg met de beheerder en vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf.

Ook wil het bestuur als klankbord fungeren voor opmerkingen van bewoners en gebruikers en hen informeren over het park.

Kortom: het mede behartigen, beschermen, behouden, versterken in de ruimste zin van het woord, van de belangen van het park.

                                   Foto RVB 

 

Over Park Sorghvliet

Park Sorghvliet is eigendom van de Staat en in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. In 2010 heeft het park de status van “Groen Monument” van het Rijk gekregen. Het gebied heeft grote ecologische waarde. Doordat het gebied afgesloten is en daardoor nachtelijke rust gegarandeerd is, is er een grote diversiteit van leefomgevingen van de dieren en planten. De historische, geologische en geografische oorsprong zorgt voor een leefruimte voor de bijzondere flora en fauna die niet te vergelijken is met aangelegde parken.

Park Sorghvliet is 25 hectare groot en ademt de sfeer uit van een eeuwenoud landgoed. Het gebied heeft een stelsel van paden, zicht-assen en lanen. Er zijn overblijfselen van een voormalige tuinaanleg te ontdekken in de vorm van bruggetjes en aarden wallen.  

Het park is een oase van rust, midden in een drukke stad. Een bijzondere plek, met zijn dynamiek, mystiek en sprookjesachtig karakter, geliefd bij mensen uit de omgeving. Het is een plek waar vogelgebieden niet worden verstoord, waar men kan wandelen en een boek lezen op een bankje. Vaak is de parkbezoeker er alleen, omringd door de natuur en haar schoonheid. En ja, dat is een van de redenen waarom men door het kopen van een toegangskaart iets meer moeite moet doen om het park te kunnen betreden.  

In 1957 werd Park Sorghvliet opengesteld voor publiek.

 

 

 

Voor natuurliefhebbers is er genoeg te genieten in het park. Park Sorghvliet kent meer dan tweehonderd soorten planten, waaronder een rijke stinzenflora die karakteristiek is voor de beplanting op oude landgoederen. Zo is de steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) in het park te vinden. Een zeldzame varen met donkere bladsteel en bladspil en een wettelijk beschermde, inheemse plantensoort als bedoeld in de Flora- en faunawet. De plant groeit op muren, aarden wallen en langs bosgreppels. Wie wil genieten van de grote velden met sneeuwklokjes, bosanemonen, boshyacinten en lelietjes der dalen, kan het park het beste tussen maart en mei bezoeken. 

Het park telt vele soorten vogels, waaronder de ijsvogel en de nachtegaal. Ook leven er verschillende soorten vleermuizen, roofvogels en vlinders. De rugstreeppad, de kleine groene kikker, de kleine salamander en de bruine kikker zijn vaste bewoners van het park, net als eekhoorns, muizen, wezels, bunzingen en vossen.

                      Foto's RVOB

 

Toegang

Park Sorghvliet dient vanwege de cultuurhistorische waarden en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig beschermd te worden en is daarom alleen toegankelijk met een toegangskaart.

De toegangskaart à € 7,20 is te gebruiken tot maximaal 3 personen. Deze kaart is verkrijgbaar bij de VVV winkels in Den Haag en bij boekhandel Paagman, Frederik Hendriklaan, Den Haag. Donateurs van de Vrienden krijgen automatisch een toegangskaart opgestuurd bij hun donatie.

Groepsbezoek (meer dan tien personen) is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder. Honden en paarden zijn niet toegestaan. Hardlopen en fietsen in het park is ook niet toegestaan.

De paden zijn onverhard, dus bij regen moeilijker begaanbaar.

Openingstijden

    1 april - 1 oktober: 9.00 uur - 18.00 uur

    1 oktober - 1 april: 9.00 uur - 16.00 uur

Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag is het park gesloten

De ingang van Park Sorghvliet ligt aan de Scheveningseweg 24a.

Geschiedenis

Nadat de zee zich terugtrok raakten de strandwallen evenwijdig aan de kust, in de loop der eeuwen bedekt met vruchtbare grond en ontstonden er door natuurlijke processen uitgestrekte bossen.
Park Sorghvliet ontstond op de resten van de grond van de oorspronkelijke jonge duinen, strandwallen.  De aanduiding ‘park’ is verwarrend. Het park maakt deel uit van de duinen als groengebied in de vorm van duinbos. Het gebied heeft grote ecologische waarde. 

Parken zijn voor veel burgers van de groene stad Den Haag vanzelfsprekend.                   Vroeger was er echter weinig openbaar groen in steden. Er waren wel particuliere tuinen of kloostertuinen, maar die waren meestal niet toegankelijk. Toen de bevolking van de stad verder toenam, kwamen mensen steeds dichter op elkaar te wonen, vaak zonder eigen tuin. Er ontstond steeds meer behoefte om in of vlakbij de stad te wandelen in de frisse lucht. In de loop van de tijd werden bestaande sloten uitgebaggerd en gedempt, vijvers en sloten gegraven, rij- en wandelwegen, riolering en duikers aangelegd en karakteristieke bruggen van hout en cement gebouwd. Taluds naar het water en grasvelden werden aangelegd, struiken en bomen werden aangeplant. Welgestelde burgers wilden echter graag rustig buiten de stad wonen. Zo ook de grondlegger van Park Sorghvliet, raadspensionaris Jacob Cats (1577-1660). Hij kocht in 1643 een boerderij met omliggende landerijen om er zijn landgoed van te maken. Met behulp van modder uit de door het gebied stromende Haagse beek verrijkte hij de grond en plantte hij vele bomen, heesters en struiken. Hij vormde het gebied om tot een park om zo naast zijn drukke werkzaamheden voldoende tot rust kunnen komen. Vandaar ook dat hij de landerijen Sorgh-Vliet noemde, een gebied waarin hij zijn 'zorgen kon laten vlieden'.

                                Illustratie: Staande aan de ingang van Sorgh-vliet

 

Jacob Cats schreef de volgende verzen over Sorghvliet:

  Sorgh-vliet

      Ik wil hier mijnen geest in vrijheid laten zweven,
      En laat, al die het lust, bij vorst of prinsen leven;
         Want die een hoge staat, of wichtig ambt bekleedt,
 Is nimmer buiten zorg, en zelden buiten leed.
  Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,
        Om daar bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen
         Voor streken van het hof, voor steken van de haat,
 En wat er in den Haag niet zelden ommegaat.
     O! waar mij dit vertrek, en volle macht gegeven,
     Om daar met stille geest mijn dagen af te leven,
            Ja, om nooit met een Haag voortaan te zijn gemoeid,
     Als met de haag alleen, die hier bijwijlen bloeit   

 

Ick heb op desen grondt een hoeckje landts bekomen,

en my tot oeffeningh het planten aengenomen,

en schoon het zandigh is, als midden in den duyn,

so worden evenwel de witte klingen bruyn’.

                                                                                            

Bestuur

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is opgericht in mei 2014 door mensen met veel interesse, kennis en enthousiasme voor het park en de aanwezige bijzondere flora en fauna.

Vanwege de ligging van het park is expliciet in de statuten opgenomen dat bestuursleden uit de wijken Zorgvliet of Duinoord afkomstig dienen te zijn.

Bestuursleden dienen zich enthousiast in te zetten voor het doel van de stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: D. Nicolai, mobiele telefoon: 06 23 09 31 89

Secretaris: E. Santhagens

Penningmeester: I. Koes

Oprichters van de stichting behouden blijvend een stem in de keuze van verdere bestuursleden.

 

In English

Objectives

The objectives of the Foundation are the maintenance of special cultural, historical and ecological values of Park Sorghvliet in order to preserve the biodiversity in Park Sorghvliet and protect the flora and fauna and to perform all such further acts and activities as are in the widest sense connected therewith, incidental thereto and/or which may be conducive thereto.

The Foundation shall make every effort inter alia to attain and accomplish its objectives by:

-  monitoring the balance between the limited accessibility and preservation of the  fragile nature in Park Sorgvliet for the benefit of the special flora and fauna of the park;

-  raise funds from donors (“Friends”) and or/ sponsors and/or supporters of the foundation and the making available of these funds to the benefit of Park Sorghvliet in conservation and maintenance of the park.

Management Board:

Mrs. D. Nicolai, chairman, M: 06 23 09 31 89,    e-mail:dnicsteyn@hotmail.com 

Mr.   E.  Santhagens, secretary

Mrs. I. Koes, treasury